Close

NOTICE: 31/01/17 FIFTH SPECIAL COUNCIL MEETING

Posted by in Notices | Comments Off on NOTICE: 31/01/17 FIFTH SPECIAL COUNCIL MEETING

Dr Sitembele Wiseman Vatala the Municipal Manager as cordially instructed by the speaker of Emalahleni Local Municipality (Cllr Dumisa Kalolo) hereby gives notice in terms of Section 19(a) of the Municipal Systems Act 32 of 2000 as amended that the Fifth special council meeting of the Emalahleni Municipality will be held to consider mid-term performance report for 2015/17 financial year in terms of Section 52 (d) of the Municipal Finance Management Act 56 of 2003 & Municipal Budget and Reporting Regulations as per Government Gazette 32141 17 May 2009. Members of the public and members of the media are invited to attend this meeting. The meeting is scheduled as follows: Date: Tuesday, 31 January 2017, Venue: Council Chamber, Time: 11H00

 

For more information contact municipal offices at: 047 878 0020

                                                     Isaziso

Ugqirha Sitembele Wiseman Vatala uMphathi kaMasipala ngokugunyaziswa ngu Somlomo (uCeba Dumisa Kalolo) wazisa ngentlanganiso yesihlanu yesiquphe yeBhunga lika Masipala ngokwesiqendu 19(a) somthetho olawula ooMasipala ukujonga ingxelo yesiqingatha sonyaka mali ka2015/17 ngokwecandelo 52(d) lomthetho olawula ukusetyenziswa kwemali ngoMasipala wama56 ka2003 nohlahlo lwabiwomali loMasipala kwakunye nomgaqo olawula ukunika ingxelo njengoko upapashiwe kumhlathi wama321417 kuCanzibe 2009.Uluntu ngokubanzi kwakunye namaziko osasazo namaphephandaba ayamenywa ukuba ayizimase lentlanganiso.Lentlanganiso izakube ibanjwe ngoluhlobo:Umhla: NgoLwesibini we31 kweyoMqungu 2017.

Indawo: KwiHolo yentlanganiso yeBhunga, Ixesha:Ngentsimbi yeshumi elinanye kusasa

 

Ukufumana ulwazi qhakamshelana neOfisi kaMasipala ku 047 878 0020

 

DR S.W.VATALA

MUNICIPAL MANAGER

Loading