Close

ISICWANGCISO SOPHUHLISO ESISAQULUNQWAYO SIKA2017-2022 KWAKUNYE NOHLAHLO LWABIWO-MALI LONYAKA KA2017-201

Posted by in Notices | Comments Off on ISICWANGCISO SOPHUHLISO ESISAQULUNQWAYO SIKA2017-2022 KWAKUNYE NOHLAHLO LWABIWO-MALI LONYAKA KA2017-201

Esi sisaziso ngokomthetho olawula ukusebenza kooMasipala wamashumi amathathu anesibini ka2000, uMthetho olawula ukusetyenziswa kwemali zikaMasipala wamashumi amahlanu ka2003 ukuba kwakunye neSolotya leshumi elinesihlanuicandelwana lesithathu lomthethowoMasipala olawula ukucwangcisa kwakunye nokulawulaindlelaekuthikusetyenzwengayo ka2001.

iSicwangciso Nkqubo Sophuhliso esisaqulunqwayo sika2017-2022 kwakunye nohlahlo lwabiwomali luka2017-2018 zithe zathiwa thaca phambi kweBhunga likaMasipala wase Emalahleni zaze zaphunyezwa kwintlanganiso yeBhunga ebibanjwe ngomhla wamashumi amathathu kwinyanga yoKwindla ku2017,kwiHolo yentlanganiso yeBhunga eLady Frere Ngentsimbi yeshumi elinanye. Isindululo nombolo: OC138/03/2017.

 

Iziphakamiso kwakunye nezindululo ngohlahlo lwabiwo mali olusaqulunqwayo zamkelekile kuluntu, imibutho yoluntu, kwakunye nemibutho engekho phantsi kukaRhulumente ngokuthi zibhalwe zithunyelwekwisithubasentsukuezingamashumi amabini ananye okubaesisazisosipapashiwekwiOfisi yoMphathi kaMasipalazibhaliwe.

 

Gqirha SW Vatala

37 Indwe Road

Lady Frere

 

Isishwankathelo ngohlahlo lwabiwo mali luka2017-2018 kwanamaxabisoukuqalakunyaka-mali ozayo njengoko zibonakalisiweaphangasentla:

 

Le miquluiyafumanekakwiOfisi zikaMasipala kwezidilesi: 37 Indwe Road, Lady Frere, 5410; 40 Fletcher Street, Indwe, 5445 and Grey Street, Town Hall Building, Dordrecht, 5435 nakulewebsite:www.emalahlenilm.gov.za

 

Ngolwazi oluphangaleleyo qhakamshelana neOfisi yoMphathi kaMasipala kwiCandeloelijongeneneSicwangciso Sophuhliso noNkosikaziN.Ncede ku047 878 0020 kwakunye noMnuM.NgxowakwiCandeloelijongene nohlahlo lwabiwo-mali nokunika ingxelo ku047 878 0020 ngamaxesha omsebenzi.

 

Municipal Manager

Dr S.W Vatala

 

 

Loading