Close

NOTICE:30/03/2017 THIRD ORDINARY COUNCIL MEETING

Posted by in Notices | Comments Off on NOTICE:30/03/2017 THIRD ORDINARY COUNCIL MEETING

Dr Sitembele Wiseman Vatala the Municipal Manager as cordially instructed by the speaker of Emalahleni Local Municipality (Cllr Dumisa Kalolo) hereby gives notice in terms of Section 19(a) and Section 25 of the Municipal Systems Act 32 of 2000 as amended and the Municipal Finance Management Act 56 of 2003, Section 16 that the Third Ordinary Council Meeting of the Emalahleni Municipal Council will be convened where among other items, the Draft IDP for the period 2017/2022 and the MTREF (Budget) for 2017/2018 and its outer years will be tabled before council. Members of the public and members of the media are invited to attend this meeting.  The meeting is scheduled as follows:

 

Date: Thursday, 30 March 2017

Venue: Municipal Council Chamber,Cacadu (Lady Frere)

Time: 11H00

 

For more information contact municipal offices at: 047 878 0020

 

                                  ISAZISO:GN:30/03/17

 

UGqirha Sitembele Wiseman Vatala uMphathi kaMasipala ngokugunyaziswa ngu Somlomo (uCllr Dumisa Kalolo) wazisa ngentlanganiso yeSiquphe yeBhunga lika Masipala ngokwesiqendu 19(a) kwakunye neCandelo lamashumi amabini anesihlanu somthetho olawula ooMasipala wamashumi amathathu anesibini ka2000 kwakunye noMthetho olawula ukusetyenziswa kwemali ngoMasipala wamashumi amahlanu anesithandathu ka2003, Icandelo leshumi elinesithandathu wazisa ngentlanganiso yeBhunga yesithathu nekuzakube kuyo phakathi kwemiba yengxoxo kuzakuthiwa thaca phambi kweBhunga iSicwangciso Nkqubo Sophuhliso Esidibeneyo esisaqulunqwayo  sika2017/2022 kwakunye Nohlahlo-lwabiwomali olusaqulunqwayo luka2017/2018 neminyaka elandelayo. Uluntu ngokubanzi kwakunye namaziko osasazo namaphephandaba ayamenywa ukuba ayizimase lentlanganiso. Lentlanganiso iyobe ibanjwe ngoluhlobo:

Umhla: NgoLwesine umhla wamashumi amathathu anesine

Indawo: KwiHolo yentlanganiso yeBhunga eCacadu (Lady Frere)

Ixesha: Ngentsimbi yeshumi elinanye kusasa

 

Ukufumana ulwazi qhakamshelana neOfisi kaMasipala ku 047 878 0020

 

DR SW VATALA

MUNICIPAL MANAGER  

Loading