Close

ISICWANGCISO NKQUBO SOPHUHLISO ESIDIBENEYO SOMASIPALA WENGINGQI YASE EMALAHLENI

Posted by in Notices | Comments Off on ISICWANGCISO NKQUBO SOPHUHLISO ESIDIBENEYO SOMASIPALA WENGINGQI YASE EMALAHLENI

Umphathi Masipala Emalahleni UGqirha S.W. Vatala ngokugunyaziswa ngohloniphekileyo uSodolophu uCeba Nomveliso Nyukwana wazisa ekwamema bonke abathathi nxaxheba kwintlanganiso ye Sicwangciso Sophuhliso esidibeneyo ngokwe Candelo lesine lomthetho olawula ukusebenza koMasipala, Nombolo 32 ka 2000. Phakathi kwemiba yengxoxo izakuba yinkcaza equlunqwayo ngobume bezinto kwingingqi yase Emalahleni njengoko isesinye sezigaba zokwenza isicwangciso sophuhliso esidibeneyo. Lo mhlangano uzokubanjwa ngolu hlobo:

 

Umhla             :  NgoLwesithathu, 26 kweyeDwarha 2016

Indawo            :  KwiHolo yeDolophu eCacadu (Lady Frere)

Ixesha              :  Ngentsimbi yeshumi kusasa

 

Isimemo siya kubo bonke ooCeba, amasebe kaRhulumente, abameli bamaziko ahlangeneyo angekho phantsi kukaRhulumente, amaziko emfundo ephakamileyo, abezoshishino, kunye namaziko azimeleyo.

Ukuba yinxalenye yale ntlangano xelela uNkskz.Noma Xhego Madubela ku 047 878 2026 or 079 260 7293,madubelan@emalahlenilm.gov.za.Ngolwazi olubanzi qhakamshelana okanye Ms.N Ncede umphathi kwi ofisi Yesicwangciso Nkqubo Sophuhliso Oludibeneyo ku 047 878 2027 ngamaxesha omsebenzi.

 

Isaziso sikhutshwa ngu

Gqirha S.W Vatala

Umphathi kaMasipala

 

Loading