Close

IDP ROADSHOWS

Posted by in Notices | Comments Off on IDP ROADSHOWS

 

Ibhunga lika Masipala wase Emalahleni lithe lapasisa isicwangciso nkqubo sophuhliso esisaqulunqwayo sika nyakamalika 2017 ukuyaku 2022 kwakunye nohlahlolwabiwomali luka 2017 ukuyaku 2018 ngokomthetho olawula ukusebenza kooMasipala wamashumimathathu anesibini ka 2000 uMasipala uzakuthi abambe inkqubo yokuya eluntwini ukuqala ngomhla wesithathu ukuya kumhlaweshumi elinanye kuTsahzimpunzi kulo umiyo, ukusa esisicwangciso kwakunye nohlahlolwabiwomali njengoko zithe zaphunyezwa.

 

UMHLA INDAWO IXESHA
Ngomhlawesithathu

 

Ward 10

Tsembeyi Community Hall

 

Ward 14

 

Ward 11 Harry Gwala Hall

 

Ngentsimbi yeshumi kusasa

 

 

Ngentsimbi yeshumi  c

.3285 elinesibini

 

ngentsimbiyesithathu Malanga

Ngomhlawesine

 

Ward 3

Greyspan Community Hall

 

Ward 5

Mtsheko Community Hall

 

Ward 4

Cacadu Town Hall

 

Ngentsimbi yeshumikusasa

 

 

ngentsimbi yeshumielinesibini

 

 

ngentsimbi yesithathu Malanga

 

Ngomhlawesihlanu

 

Ward 9

Zwaartwater Community Hall

 

Ward 8

Qoqodala Community Hall

 

Ward 7

Vaalbank Community Hall

 

Ngentsimbi yeshumikusasa

 

 

 

ngentsimbi  yeshumielinesibini

 

 

ngentsimbi  yesithathu Malanga

 

Ngomhlawesithandathu

 

 

Ward 1

 

Ward 6

Matyhantya Community Hall

 

 

Ward 12

Ngqanda Community Hall

 

ngentsimbiyeshumikusasa

 

ngentsimbiyeshumielinesibini

 

 

ngentsimbiyesithandathu Malanga

 

Ngomhlawesixhenxe Ward 17

Indawo Kwa Qali tribal authorit

 

Ward 02

Bengu Community Hall

ngentsimbiyeshumikusasa

 

 

 

ngentsimbiyesibini

Ngomhlaweshumielinanye Ward 15

Indwe New Community Hall

 

Ward 16

Dora Voslo Hall

 

Ward 13

Boomplaas Community Hall

ngentsimbiyeshumikusasa

 

 

ngentsimbiyeshumielinesibini

 

 

 

ngentsimbiyesithathumalanga

 

 

Loading