Close

Notices  // Browsing posts in Notices

24 Oct Posted by in Notices | Comments Off on ISICWANGCISO NKQUBO SOPHUHLISO ESIDIBENEYO SOMASIPALA WENGINGQI YASE EMALAHLENI

ISICWANGCISO NKQUBO SOPHUHLISO ESIDIBENEYO SOMASIPALA WENGINGQI YASE EMALAHLENI

Umphathi Masipala Emalahleni UGqirha S.W. Vatala ngokugunyaziswa ngohloniphekileyo uSodolophu uCeba Nomveliso Nyukwana wazisa ekwamema bonke abathathi nxaxheba kwintlanganiso ye Sicwangciso Sophuhliso esidibeneyo ngokwe Candelo lesine lomthetho olawula ukusebenza koMasipala, Nombolo 32 ka 2000. Phakathi kwemiba yengxoxo izakuba yinkcaza equlunqwayo ngobume bezinto kwingingqi yase Emalahleni njengoko isesinye sezigaba zokwenza isicwangciso sophuhliso esidibeneyo. Lo mhlangano uzokubanjwa ngolu […]

Read more...

24 Oct Posted by in Notices | Comments Off on INTEGRATED DEVELOPMENT PLANNING (IDP) REPRESENTATIVE FORUM OF EMALAHLENI LOCAL MUNICIPALITY

INTEGRATED DEVELOPMENT PLANNING (IDP) REPRESENTATIVE FORUM OF EMALAHLENI LOCAL MUNICIPALITY

The Municipal Manager of Emalahleni Local Municipality, Dr. S.W.Vatala as duly instructed by Her Worship Mayor Cllr. N. Nyukwana hereby notifies and invites all stakeholders to the IDP Representative Forum meeting in terms of Chapter 4 of the Municipal Systems Act No.32 of 2000. The engagement among other things aims at discussing the Draft Situation […]

Read more...

10 Oct Posted by in Notices | Comments Off on Media Alert

Media Alert

Subject: Mayor Councillor Nomveliso Nyukwana is invited to attend the 5th UCLG Congress World Summit of Local and Regional Leaders to be held on 12-15 October at the Corferias Convention Center, in Bogota Colombia, back- to- back with the Habitat III Conference. Emalahleni Local Municipality Mayor Councillor Nomveliso Nyukwana as part of the engagements during […]

Read more...

30 Sep Posted by in Notices | Comments Off on Emalahleni Local Municipality calls for Nominations for the Election of Ward Committees

Emalahleni Local Municipality calls for Nominations for the Election of Ward Committees

A public notice is issued on behalf of Emalahleni Local Municipal Council to advise the communities about the Ward Committee nominations and the actual election road map. The nominations will be called for the period of two weeks prior to the actual election. The actual Ward Committee election programme for 2016-2021 Ward Committees will take […]

Read more...

30 Sep Posted by in Notices | Comments Off on Approved Integrated Development (IDP) Process Plan and Performance Management System for 2017/2022

Approved Integrated Development (IDP) Process Plan and Performance Management System for 2017/2022

Notice is hereby given that the Emalahleni Local Municipality at a Council meeting held on 31 August 2016 has adopted the Integrated Development Plan (IDP) Process Plan and Budget Time Schedule for drafting the  2017/2022 Integrated Development Plan. read-more

Read more...

29 Jun Posted by in Notices | Comments Off on Ukubhaliswa Kosomashishini Kwicwndelo Lokuphuhliswa koMnotho Wendawo,Ukhenketho Kwakunye Nezolimo

Ukubhaliswa Kosomashishini Kwicwndelo Lokuphuhliswa koMnotho Wendawo,Ukhenketho Kwakunye Nezolimo

UMasipala wase Emalahleni kwiCandelo  loKuphuhliswa koMnotho weNdawo, kwakunye neZolimo  kulindeleke enza isimo esilungele kubelula uqhubq ushishino kwimida ka Masipala. Read More (2)  

Read more...

29 Jun Posted by in Notices | Comments Off on Business Registration on the Database

Business Registration on the Database

The Emalahleni Local Municipality (ELM) through Economic Development ,Tourism and Agriculture Directorate (EDTA) is responsible for creating and enabling environment for businesses sector in the municipal jurisdiction. As part of the implementation of Local Economic Development Strategy, the ELM is developing a verifiable database of all forms of the businesses (formal and informal) that are based in the […]

Read more...

19 May Posted by in Notices | Comments Off on Calling for the Inspection of Supplementary Valuation Roll

Calling for the Inspection of Supplementary Valuation Roll

Notice is hereby given in terms of Section 49 (1) (a) (i) of the Local Government  Municipal Property Rates Act 2004 (Act 6 of 2004), hereinafter referred to as the “Act”,   that the Supplementary Valuation Roll 2.3– 2016 is open for public inspection at the     Municipal Offices, situated at the following addresses from 20 […]

Read more...

06 Apr Posted by in Notices | Comments Off on Presentation of the draft IDP and Budget 2015/2016

Presentation of the draft IDP and Budget 2015/2016

Annual review and amendment of Integrated Development Plan/Budget Section 29 (a) (i) & (ii) of the Municipal Systems Act requires Municipalities to follow a prescribed process to draft its Integrated Development Plan including its consideration and adoption of the draft plan and allow for Local communities to be consulted on its development needs and priorities […]

Read more...

31 Mar Posted by in Notices | Comments Off on Adoption of draft Budget and IDP for 2015/1016 Financial Year

Adoption of draft Budget and IDP for 2015/1016 Financial Year

-> Read more

Read more...